thermalpaste.org

Engagement Rings Decide Your Wedding Ring

December 11th, 2014 by

Engagement Rings- Decide Your Wedding Ring

by

Its Hot

“Diamond rings are the best friend of every girl”. Diamond ring as engagement ring is more commonly seen to be used world wide. The diamond engagement ring is of all shapes, sizes or colors. The designs of the rings can be of several types which can be further categorized into two parts basically classic and contemporary designs. The rings can be mounted in different metals such as white or yellow gold, silver and platinum.

Metals Used for Engagement Rings

The 24 carat gold is highly used as the metal for engagement rings. Though more recently the metals used can be silver, white and yellow gold and platinum. The diamond looks nice with both silvery and gold background. They are more of contemporary or classic designs. The round, oval and marquise shaped rings are most sold designs of the ring.

YouTube Preview Image

Designs of Diamond Ring

What matters most in the designs of the engagement ring is the arrangement of the stones. According to this there are several designs of the diamond rings available in the market.

They are namely:-

Round shaped engagement rings are the most popular of all the designs available in the market. This design is preferred the most as the stones give the highest luster through this arrangement. The stones when cut in round shape reflects maximum amount of light which increases the luster of the stone manifold.

Oval shape stone sells second position. The luster remains more or less the same in the oval shaped ring. The colored stones look the best in the oval shaped engagement rings.

Marquise stone is a deviation of the oval shape. The only difference is the sharp edges of the oval stones. Most of the time cluster of small stones are choose for marquise settings. This gives maximum luster to the mesh work of the stones.

Pave settings is similar to the marquise setting. Though this setting looks good for single stones only.

Basket setting, as the name suggests, it holds the stones inside it like a basket. Though this too is preferably for single stones, you can opt for multiple stone settings as well. You can put a cluster of three or more stones in the basket setting.

There are other settings available in the market as well. Though they are not so popular as they have less luster than the rest. This way your stone wont match the money you paid for it. These designs are emerald cut, princesses cut, square cut and profile cut.

Where can you buy the ring?

You can now buy the engagement ring at any of the online jewelery stores. You can customize the ring as per your choice. For more information on the matter kindly search the net.

ItsHot.com is your one-stop-shop for all types of diamond items, Diamond

Engagement rings

and jewelry shopping needs. We specialize in manufacturing and wholesale of high-end fine diamond jewelry and

Diamond Engagement ring

with the best customer services.

Article Source:

ArticleRich.com

Utente:Filbot/Spam

December 11th, 2014 by

#

Utente:Filbot/Spam

December 11th, 2014 by

#

File:Olympic rings with white rims.svg

December 11th, 2014 by

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

The following 41 pages link to this file:

The following other wikis use this file:

View more global usage of this file.

Animation Techniques

December 10th, 2014 by

Submitted by: Kundan Mishra

There are four basic techniques to be used in animation.

These are:

Drawn animation

Cut-out animation]

YouTube Preview Image

Model animation or stop motion animation

Computer animation or computer generated imagery (CGI)

(1) Drawn animation– Drawn animation, also termed as traditional animation and classical animation, is the oldest and historically the most prevalent form of animation. In a traditionally-animated cartoon, each frame is drawn by hand.This encloses any form, where one drawing is put back by another in a progression. Each drawing is somewhat unusual from the one which is placed before.

Animated films are made up of thousands of drawings, depicted on screen very rapidly one after the other. It works in the same manner as the flip book does.

(2) Cut-out animation– The world’s earliest known animated feature film was cutout animations, made in Argentina by Quirino Cristiani. By using flat characters, such as strings, stiff fabric, props and backgrounds cut from materials such as paper; and by using buttons, matchsticks or even photographs, you can create cut-out animation. It embraces any figure of animation where cut-out forms be in motion or substitute by the other cut-outs.

(3) Model animation or stop motion animation– Model animation is a form of stop motion animation designed to merge with live action footage to create the illusion of a real-world fantasy sequence.

By using materials, such as clay, wire that can be bent or formed into another shape, you can create model animation. This engrosses the filming of puppets or any other form of three-dimensional models. Before moving slightly and screening, it is placed, filmed and than these shots are placed jointly as a section of the film and will give the hallucination of moving models.

(4) Computer animation or Computer Generated Imagery (CGI)– Computer animation is the skill of building the moving images by means of computers. This refers to the portrayal of three-dimensional models and locations on the computer. Images can be scanned into the computer via digital photography or made within the computer itself.

To produce the delusion of movement, an image is presented on the computer screen which is swiftly put back by the new image that is alike to the preceding image, but shifted to some extent. Computer animation is basically a digital successor to the art of stop motion animation of 3D models and frame-by-frame animation of 2D illustrations.

In a method known as Tweening or Morphing, the variations in appearance between the key frames are automatically considered by the computer and finally Animation is rendered at the end.

About the Author: Source:

itmatchonline.com/article/Animation_Techniques.php

Source:

isnare.com

Permanent Link:

isnare.com/?aid=181077&ca=Computers+and+Technology

Category:Anime

December 10th, 2014 by

The following 4 pages are in this category, out of 4 total.

Imagine Cup – fina?y konkursu informatycznego dla studentów

December 9th, 2014 by

W ci?gu dwóch tygodni poznamy zwyci?zców konkursu Imagine Cup organizowanego przez firm? Microsoft. Jest to najwi?kszy na ?wiecie konkurs technologiczny dla studentów. W tym roku jego has?em przewodnim by?o: „Wyobra? sobie ?wiat, w którym technologia pomaga rozwi?za? najtrudniejsze problemy ludzko?ci”.

Kategorie w których rywalizuj? studenci to projektowanie oprogramowania (Software Design), projektowanie systemów wbudowanych (Embedded Development), projektowanie gier (Game Design), media cyfrowe (Digital Media) oraz technologie informatyczne (IT Challenge). Co istotne w konkursie oceniany jest nie tylko pomys? (problem) oraz projekt jego rozwi?zania ale tak?e sposób zbudowania aplikacji a tak?e szansa biznesowego powodzenia ca?ego przedsi?wzi?cia.

Konkurs Imagine Cup jest dwuetapowy – najpierw eliminacje krajowe (odby?y si? w kwietniu 2011), a nast?pnie fina?y ?wiatowe w Nowym Jorku (8-15 lipca 2011). Polsk? reprezentuje zespó? CodeRiders z ?odzi. ?odzianie b?d? rywalizowa? z dru?ynami m.in. z Algierii, Australii, Brazylii, Chin, Egiptu, Finlandii, Francji czy Nowej Zelandii – w sumie ponad 140 zespo?ów z ca?ego ?wiata b?dzie prezentowa?o swoje pomys?y na rozwi?zanie problemów ludzko?ci.

CodeRiders stworzyli aplikacj? pod nazw? LifeCircle+, której celem jest szybkie i bezpo?rednie kontaktowanie centrów krwiodawstwa z osobami, które mog? w danym momencie odda? krew. Wszystko z wykorzystaniem telefonu komórkowego oraz przy wsparciu portali spo?eczno?ciowych.

Dru?yna CodeRiders zosta?a zwerbowana na uczelni przez doktoranta Politechniki ?ódzkiej – Marcina Franc. – Pomy?la?em, ?e fajnie by?oby, aby dru?yna z Politechniki ?ódzkiej wygra?a Imagine Cup. Rozwiesi?em plakaty na uczelni z zaproszeniem do udzia?u w projekcie… i tak oto zebra?em zespó?.

Zespó? wspólnie wybiera? problem jakim chce si? zaj??. Jak przyznaj? – ich pomys?y ewoluowa?y przed ostatecznym zdefiniowaniem problemu. Zanim przyst?pili jednak do projektowania oprogramowania sprawdzili dok?adnie motywy oddawania krwi, oraz porównali to z profilem osób które korzystaj? z nowych technologii (smartfony, telefony z systemem operacyjnym).

CodeRaiders zaprojektowali i stworzyli aplikacj? dedykowan? honorowym dawcom krwi! Ich program, pod nazw? LifeCircle+ ma szans? by? pierwszym, skutecznie dzia?aj?cym systemem w Polsce, który pozwoli kontaktowa? si? centrom krwiodawstwa z dawcami.

G?ównym zadaniem systemu LifeCircle+ jest zniwelowanie braków krwi w centrach krwiodawstwa, zapewnienie jej odpowiedniej ilo?ci i szybko?ci dostarczenia w nag?ych wypadkach oraz promocj? idei krwiodawstwa w najpopularniejszych mediach spo?eczno?ciowych – mówi Marcin Franc mentor zespo?u CodeRaiders.

Projekt zak?ada, ?e dawcy krwi zainstaluj? na swoich telefonach aplikacj?, poprzez któr? b?d? mogli by? b?yskawicznie powiadamiani o brakach krwi i indywidualnie zapraszani do Centrum Krwiodawstwa w sytuacji, gdy to ich krew jest potrzebna. Aby ca?o?? by?a atrakcyjna – mo?liwa jest integracja informacji zawartych na LifeCircle+ z profilem na portalu spo?eczno?ciowym (np. Facebook). Aplikacja dodatkowo b?dzie pozwala?a zaznaczy?, czy dana osoba jest aktualnie jest chora, przyjmuje leki czy np. wyjecha?a z kraju – wtedy automatycznie nie b?dzie otrzymywa? alertu z pro?b? o oddanie krwi. Podobnie w sytuacji, gdy niedawno odda?a krew lub jej sk?adniki (osocze, krwinki), program b?dzie pami?ta?, aby nie wysy?a? wtedy informacji o brakach w banku krwi.

Aplikacja jest gotowa do wdro?enia, jednak nie jest jeszcze dost?pna dla u?ytkowników. Jedyne ograniczenia obecnie to problemy formalne no i finanse – mówi Marcin. Fundusze s? niezb?dne na serwery, które b?d? obs?ugiwa? ca?y system. CodeRaiders prowadzi rozmowy ze sponsorami, po to aby ca?y system dla dawców by? bezp?atny. – Dodatkowo planujemy wsparcie dla wi?kszo?ci platform komórkowych, co zajmi? nam troch? czasu. Ale dzi?ki temu program b?dzie móg? by? ?atwo wdro?ony nie tylko na terenie województwa ?ódzkiego, ale ca?ej Polski a nawet ?wiata – dodaje mentor.

Inne, wybrane programy stworzone w ramach konkursu:

Swoj? nagrod? w konkursie Imagine Cup mog? przyzna? tak?e internauci – g?osuj?c na stronie organizatora konkursu. G?osowanie trwa do 11 lipca 2011 roku.

Category:Education

December 9th, 2014 by

This category has the following 17 subcategories, out of 17 total.

The following 200 pages are in this category, out of 334 total.

This category contains only the following file.

Car Insurance: Don T Be A Saddo!

December 5th, 2014 by

Car insurance: Don t be a Saddo!

by

Karl Bantleman

Drink driving has been a problem that has haunted the government for many years. The problem has not been solved and is still a major problem on British roads, the fines and penalties for being caught drink driving are severe and you should know the facts.

The term SADDO (speeding and drink driving offender) has been used quite often amongst police. As well as putting your own life and others on the road at risk, you also face a huge increase in the cost of your car insurance premium. In some cases, it has been known for a serial offender to see his premium increase by 90%.

YouTube Preview Image

Around 1 in 6 deaths on the road involve drivers who are over the limit, which equates to over 3000 people either killed or seriously injured on British roads each year. If you are caught drink driving you will have a criminal record, the offence will stay on your license for 11 years, you will receive a ban of up to 2 years, your insurance costs will drastically increase and if you plan on hiring a car then think again because you will struggle for the next 10 years.

Imagine being without your car, would your lifestyle change dramatically and could you live without it. Future employers do not look kindly on this kind of offence so you may even find that a search for a new job is also harder than it was.

When there seem to be an endless list of reasons why not to drink and drive, it is baffling that so many people still feel the need to do so. The danger to yourself and others should be a big enough deterrent but if it isn t then how about the huge increase you will see in your car insurance policy.

The ability to

compare car insurance

means finding the best deals is easy. Consider your options when choosing your

car insurance

and as prices continue to rise anything we can do to minimise

insurance

costs should be taken advantage of.

Article Source:

ArticleRich.com

Illinois high schools now required to buy insurance for athletes

December 5th, 2014 by

Tuesday, August 6, 2013 

This past Sunday, Illinois Governor Pat Quinn signed into law a bill known as “Rocky’s Law” that requires Illinois high schools, through the local school district, to buy catastrophic injury insurance up to US$3 million or medical costs for up to five years, whichever one comes first, that covers student athletes. The insurance must cover student athletes while they are competing.

The legislation was named after Rasul “Rocky” Clark. In 2000, the Eisenhower High School football player became paralyzed from the waist down as a result of a tackle during a game. His school based health insurance covered the costs of his medical treatment. A legislator sponsoring the bill noted that the need for this type of insurance is rare. Clark’s mother attended the legislation signing. Her son died last year.

Before parents can claim money from school insurance, they first must pay out US$50,000. Schools have until January 1, 2014 to comply with the law. Schools cannot charge students more than US$5 to defray the cost of insurance. If a school district already requires student to be covered through private health insurance, they are exempted from this law.

« Previous Entries